Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Almere wil een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, te werken en te verblijven. De inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen de stad zo beheren dat het aansluit op de behoefte van haar gebruikers en effectief investeren in een balans tussen de verschillende vormen van onderhoud.

Deze paragraaf is bedoeld om een beeld te geven van de staat van onze openbare ruimte: de wegen, het groen en de bomen, de speelvoorzieningen, het water, de bruggen en de openbare verlichting. Eerst wordt iets meer gezegd over de vastgestelde beleidskaders die we hanteren. Vervolgens wordt kort ingegaan op de instrumenten die we ontwikkelen om ons beleid uit te voeren met zorgvuldige afwegingen over hoe we het geld voor beheer nu en in de toekomst zo goed mogelijk besteden. Daarna staan we stil bij de verschillende vormen van onderhoud: het dagelijks verzorgend onderhoud, groot onderhoud en vervangingen, en het realiseren van extra ambities.

Voor een totaaloverzicht van de lasten en baten per activiteit wordt verwezen naar het programma Duurzaam, leefbaar en bereikbaar . Daarnaast geeft het Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen in de bijlage van deze begroting zicht op de projecten die we in 2022 willen uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40