Bijlagen

Begroting per taakveld

(bedragen x € 1.000)
begroting per taakveld
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
lasten
1.018.223
972.729
920.847
974.114
912.475
Bestuur en ondersteuning
97.169
103.159
103.478
108.805
118.805
Bestuur
9.032
8.945
8.983
9.013
9.040
Burgerzaken
7.397
7.471
7.037
7.037
7.037
Beheer overige gebouwen en gronden
1.831
1.781
1.781
1.781
1.769
Overhead
72.017
71.181
67.349
67.578
67.495
Treasury
-234
784
3
-306
-305
OZB woningen
1.403
1.420
1.420
1.420
1.420
Parkeerbelasting
42
42
42
42
42
Belastingen overig
1.889
1.921
1.921
1.920
1.922
Overige baten en lasten
3.542
9.363
14.692
20.070
30.135
Vennootschapsbelasting (VpB)
250
250
250
250
250
Veiligheid
22.186
22.234
21.859
21.859
21.859
Crisisbeheersing en brandweer
12.941
12.994
12.928
12.928
12.928
Openbare orde en veiligheid
9.246
9.241
8.931
8.931
8.931
Verkeer, vervoer en waterstaat
65.954
62.493
65.270
66.295
66.613
Verkeer en vervoer
26.425
32.451
35.563
36.390
36.709
Parkeren
10.718
10.674
10.525
10.327
10.326
Recreatieve havens
118
170
58
58
58
Economische havens en waterwegen
2.501
1.698
2.647
2.647
2.647
Openbaar vervoer
26.192
17.501
16.478
16.875
16.875
Economie
82.929
79.218
19.273
103.535
63.645
Economische ontwikkeling
10.369
9.507
2.341
2.341
2.341
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
62.624
65.022
14.380
98.643
58.752
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
229
199
199
199
199
Economische promotie
9.707
4.490
2.352
2.352
2.352
Onderwijs
49.679
49.817
48.766
53.560
55.234
Onderwijshuisvesting
24.096
24.406
24.143
26.671
28.815
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
25.583
25.411
24.623
26.889
26.419
Sport, cultuur en recreatie
65.889
75.657
70.966
70.339
69.894
Sportbeleid en activering
12.393
12.556
13.549
13.870
14.159
Sportaccommodaties
3.909
4.062
4.062
4.062
4.062
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
17.889
18.132
18.230
18.265
17.757
Musea
1.161
1.268
1.097
962
957
Cultureel erfgoed
49
49
49
49
49
Media
10.708
11.506
11.256
11.256
11.285
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
19.781
28.085
22.724
21.876
21.626
Sociaal domein
376.021
379.319
369.935
366.345
367.726
Samenkracht en burgerparticipatie
26.741
34.800
31.490
31.448
31.452
Wijkteams
7.303
5.386
2.566
2.556
2.556
Inkomensregelingen
129.063
117.073
118.553
119.280
120.574
Begeleide participatie
9.157
8.864
8.553
8.311
7.947
Arbeidsparticipatie
18.826
16.970
16.357
15.069
14.781
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
8.072
9.079
9.186
9.293
9.462
Maatwerkdienstverlening 18+
42.660
40.726
39.844
38.947
39.690
Maatwerkdienstverlening 18-
74.399
86.453
86.073
84.115
83.922
Geëscaleerde zorg 18+
52.694
52.964
50.693
50.706
50.722
Geëscaleerde zorg 18-
7.106
7.005
6.621
6.621
6.621
Volksgezondheid en milieu
67.897
72.083
71.405
73.446
68.785
Volksgezondheid
15.914
11.818
12.005
12.071
12.137
Riolering
13.227
14.952
14.839
15.121
15.403
Afval
29.162
30.033
31.614
32.054
29.959
Milieubeheer
9.515
15.199
12.866
14.119
11.205
Begraafplaatsen en crematoria
80
81
81
81
81
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
190.499
128.749
149.896
109.930
79.914
Ruimtelijke Ordening
56.365
28.535
17.954
16.993
13.088
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
114.798
82.631
115.316
76.370
50.891
Wonen en bouwen
19.336
17.584
16.626
16.566
15.936
baten
-992.980
-949.655
-913.486
-975.399
-917.744
Bestuur en ondersteuning
-503.933
-535.708
-528.535
-538.791
-550.736
Bestuur
0
0
0
0
0
Burgerzaken
-2.279
-2.447
-2.447
-2.447
-2.447
Beheer overige gebouwen en gronden
-2.593
-2.542
-2.542
-2.551
-2.551
Overhead
-1.134
-791
-639
-564
-482
Treasury
-2.097
-2.631
-2.912
-3.187
-3.734
OZB woningen
-27.278
-28.386
-28.938
-29.488
-30.053
OZB niet-woningen
-20.476
-21.291
-21.592
-21.894
-22.196
Parkeerbelasting
-6.855
-8.657
-8.612
-8.343
-8.342
Belastingen overig
-1.087
-1.087
-1.087
-1.087
-1.087
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-440.134
-467.876
-459.766
-469.231
-479.845
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
Veiligheid
-1.030
-837
-694
-694
-694
Crisisbeheersing en brandweer
-109
-111
-111
-111
-111
Openbare orde en veiligheid
-921
-726
-583
-583
-583
Verkeer, vervoer en waterstaat
-34.627
-28.244
-27.865
-28.251
-28.251
Verkeer en vervoer
-2.219
-3.132
-3.664
-3.645
-3.645
Parkeren
-6.092
-7.488
-7.620
-7.620
-7.620
Economische havens en waterwegen
-146
-146
-126
-126
-126
Openbaar vervoer
-26.170
-17.478
-16.455
-16.860
-16.860
Economie
-9.898
-4.573
-1.971
-1.971
-1.971
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.464
-522
-522
-522
-522
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-307
-352
-352
-352
-352
Economische promotie
-8.127
-3.699
-1.097
-1.097
-1.097
Onderwijs
-20.518
-17.333
-17.326
-17.243
-17.298
Onderwijshuisvesting
-6.094
-3.246
-3.239
-3.220
-3.275
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-14.424
-14.087
-14.087
-14.023
-14.023
Sport, cultuur en recreatie
-11.292
-13.460
-13.558
-13.061
-13.061
Sportbeleid en activering
-4.587
-3.401
-3.498
-3.498
-3.498
Sportaccommodaties
-30
-30
-30
-30
-30
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-2.312
-5.239
-5.239
-5.239
-5.239
Musea
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
-6
-6
-6
-6
-6
Media
-3.033
-3.090
-3.090
-3.090
-3.090
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1.324
-1.694
-1.695
-1.198
-1.198
Sociaal domein
-118.216
-102.483
-105.171
-105.881
-106.774
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.226
-2.222
-2.222
-2.222
-2.222
Inkomensregelingen
-109.074
-95.967
-97.810
-98.179
-99.072
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
-2.329
-1.465
-2.320
-2.671
-2.671
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18+
-2.918
-1.917
-1.957
-1.997
-1.997
Maatwerkdienstverlening 18-
-1.157
-798
-748
-698
-698
Geëscaleerde zorg 18+
-512
-114
-114
-114
-114
Volksgezondheid en milieu
-52.376
-55.142
-55.195
-56.144
-57.067
Volksgezondheid
-129
-131
-131
-131
-131
Riolering
-15.887
-16.918
-17.242
-17.573
-17.900
Afval
-35.322
-36.972
-37.605
-38.257
-38.972
Milieubeheer
-1.038
-1.121
-217
-183
-64
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-241.091
-191.876
-163.172
-213.363
-141.892
Ruimtelijke Ordening
-44.834
-34.538
-23.368
-28.242
-22.141
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-183.488
-144.688
-127.482
-172.799
-107.429
Wonen en bouwen
-12.770
-12.650
-12.322
-12.322
-12.322
toevoegingen
146.924
63.694
29.636
36.681
30.540
onttrekkingen
-162.512
-83.026
-33.784
-38.708
-28.437
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40