Bijlagen

Afkortingenlijst

1PH

Eén persoonshuishouden

ABC

Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur

ACM

Almere City Marketing

AEF

Andersson Elffers Felix

ASG

Almeerse Scholen Groep

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIS

Bestuurlijk Informatie Systeem

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BRP

Basisregistratie Personen

bs

basisschool

Btw

Belasting toegevoegde waarde

BV

Besloten vennootschap

B&W

Burgemeester & Wethouders

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CAK

Centraal Administratie Kantoor

DIV

Documentaire informatie voorziening

FVA

Fonds Verstedelijking Almere

GGD

Gemeentelijke (Gemeenschappelijke, Gewestelijke); Gezondheidsdienst Dienst voor Openbare (overheids) gezondheidszorg van één of meerdere samenwerkende gemeenten

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GR

Gemeenschappelijke regeling

GRGO

Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Oosterwold

HVC

Huisvuilcentrale

IbbA

Ik bouw betaalbaar in Almere

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ICTAR

afdeling informatie- en communicatietechnologie, applicatie en regie

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IKC

Integraal Kind Centrum

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JGGZ

Jeugd geestelijke gezondheidszorg

KAF

Kunstlinie Almere Flevoland

KCC

Klant Contact Centrum

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KOT

Kinderopvangtoeslag

KvK

Kamer van Koophandel

LHBTI

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse

LTA

Landelijk Transitie Arrangement

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte & Transport

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MLF

Montessori Lyceum Flevoland

MO

Maatschappelijke opvang

Mo/Vo

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

MPGA

Meerjarenplan Grondexploitatie Almere

MPH

Meerpersoons huishouden

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MVA

Materiële vaste activa

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OCO

Onafhankelijke cliënt ondersteuning

OFGV

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

OLP

Onderwijsleerpakketten

OM

Openbaar Ministerie

O&S

Onderzoek & Statistiek

OSS

Ondersteuning Schuldstabilisatie

OVSA

Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere

Ozb

Onroerendezaakbelasting

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RRAAM

Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RG

Raadsgriffie

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDV

Schulddienstverlening

SW

Sociale Werkvoorziening

TAS

Toekomstbestendig afval inzamelsysteem

THV

Tijdelijke huisverbod

TOH

Tijdelijke onderwijshuisvesting

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIA

Verbeterprogramma Informatiebeheer & Archivering

VMCA

Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorschoolse opvang

VOG

Verklaringen Omtrent het Gedrag

vpb

Vennootschapsbelasting

VTF

Veilig Thuis Flevoland

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

W&I

Werk en inkomen

Wkb

Wet Kwaliteitsborging

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOB

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Wet sociale werkvoorziening

Wvggz

Wet verplichte gezondheidszorg

ZKV

Ziektekostenverzekering

Zzp

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40