Inleiding

Beleidsvoornemens

In de kwartaalrapportage heeft u gelezen welke onvermijdelijke veranderingen we in het afgelopen kwartaal hebben gezien.

Daarnaast hebben we voor aan aantal zaken de afweging gemaakt dat we er extra geld aan willen uitgeven. Die zaken zijn niet onvermijdelijk, maar in onze ogen wel wenselijk. Hieronder vertellen we wat we voorstellen.

We trekken geld uit om de pijn van sommige bezuinigingen te verzachten.

Bijvoorbeeld de bezuinigingen op beheer en onderhoud en economische ontwikkeling. Ook trekken we gericht geld uit voor een aantal nieuwe investeringen.

We hebben niet al het beschikbare geld ingezet

We zijn voorzichtig omdat er nog veel opgaven zijn waarvan we de financiële gevolgen nog niet goed in beeld hebben. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, vervanging van schoolgebouwen en het beheer van de stad op de lange termijn. Dat moeten we eerst goed in beeld brengen. Daarom is het verstandig niet al het geld op te maken. De nieuwe raad kan hier dan volgend jaar besluiten over nemen.

Verder geven we geld uit om te zorgen dat onze organisatie naar de toekomst toe op orde blijft.

Denk aan extra geld voor handhaving of voor het kunnen blijven werken met MS teams.

In de tabel hieronder geven we een opsomming van al onze beleidskeuzes.

In het hoofdstuk “Programmaplan” leggen we per post uit wat we met dit geld willen doen. In de tabel hieronder ziet u steeds een verwijzing naar het programma waarin u dat terugleest.

Perspectief

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, komt het perspectief er zo uit te zien:

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

saldo begroting na het tweede kwartaal

-22.289

-3.140

-3.290

1.375

1.747

onvermijdelijke veranderingen (derde kwartaalrapportage)

9.467

8.619

3.357

3.771

3.603

perspectief na overmijdelijke veranderingen

-12.821

5.479

67

5.146

5.350

keuzes van dit college (programmabegroting)

3.166

-9.221

-3.280

-1.835

-2.185

totaal

-9.655

-3.742

-3.212

3.311

3.165

Buffer

Voor de buffer/spaarpot van de gemeente Almere verwachten we dat die zich zo ontwikkelt:

bedragen x € 1.000

verloop buffer

2021

2022

2023

2024

2025

beginstand buffer

42.070

59.320

55.578

52.366

55.677

uitkomst jaarrekening 2020

443

winstafdracht grondbedrijf 2020

21.547

vrijval reserves

4.915

tekort begroting

-9.655

-3.742

-3.212

3.311

3.165

buffer na begroting

59.320

55.578

52.366

55.677

58.842

 

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40